🌺 गणपती अथर्वशीर्ष | Download Ganpati Atharvashirsha Marathi PDF & MP3

नमस्कार मंडळी आज आम्ही या पोस्ट मध्ये गणेशोत्सवात गणपती ला प्रसन्न करण्यासाठी ganpati atharvashirsha marathi मध्ये देणार आहोत.

आणि सोबतच तुम्हाला ganpati atharvashirsha marathi PDF आणि ganpati atharvashirsha marathi Mp3 download देणार आहोत.

गणेशोत्सवा दरम्यान भक्त भक्तीत मग्न असता आणि श्री गणेश याना प्रसन्न करण्यासाठी भक्त पूजन, स्रोत, पाठ करतात.

Also Read: Gauri Pujan Wishes In Marathi

Table Of Contents(toc)

Ganpati Atharvashirsha Marathi

ganpati atharvashirsha

अथर्वशीर्ष स्त्रोताचा पाठ करणे फलदायी ठरते. ganpati atharvashirsha चे पाठ केल्याने सर्व दुःखाचा सर्वनाश होतो आणि जीवनात सुख समृद्धी येते.

Ganpati Atharvashirsha पाठ कसे करावे?

श्री गणेश यांची पूजा करून सुगंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य दाखवावा. आणि सोबतच गणपतीला प्रिय दूर्वा लाल फुलांची माळ अर्पित करावी. या ने घरात सुखाचे आगमन होऊन तुमचे जीवन सुखी होईल.

Ganpati Atharvashirsha म्हणताना पाळावयाचे नियम

 • अथर्वशीर्ष म्हणण्यापूर्वी स्नान करावे.
 • अथर्वशीर्षाचा पाठ म्हणताना मांडी पालटावी लागू नये, याची काळजी घ्यावी.
 • अथर्वशीर्ष पठण भावपूर्वक म्हणजे त्याचा अर्थ समजून केले पाहिजे.
 •  जेव्हा एकापेक्षा अधिक वेळा हे अथर्वशीर्ष म्हणावयाचे असेल, तेव्हा ‘वरदमूर्तये नमः ।’ येथेपर्यंतच म्हणावे. त्यापुढे फलश्रुती देण्यात आली असून, ती शेवटच्या आवर्तनानंतर म्हणावी.
 • अथर्वशीर्ष पठण करण्यापूर्वी गणपतीची पूजा करून त्याला अक्षता, दूर्वा, शमी आणि तांबडे फूल व्हावे.
 • अथर्वशीर्ष अगदी संथपणे एका गतीत म्हणावे.
 •  दक्षिण दिशेखेरीज अन्य कोणत्याही दिशेला तोंड करून बसावे.
 • अथर्वशीर्षाच्या आधी देण्यात आलेला शांतीमंत्र प्रत्येक पठणापूर्वी न म्हणता सुरुवातीस एकदाच म्हणावा.
 • पूजा करणे शक्य नसल्यास गणपतीचे मनोभावे ध्यान करावे, नमस्कार करावा.
 •  अथर्वशीर्षाची एकवीस आवृत्ती म्हणजे एक अभिषेक होय.
 • अथर्वशीर्ष पाठ करताना धूतवस्त्राची घडी, मृगाजिन, धाबळी किंवा दर्भाची चटई यांचा उपयोग करावा.
 •  उच्चार अगदी स्पष्ट असावे.
 • अथर्वशीर्ष पाठ म्हणण्यापूर्वी वडिलधार्‍यांना तसेच गुरुंना नमस्कार करावा.

Ganpati Atharvashirsha Lyrics

ॐ नमस्ते गणपतये। 

त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि 

त्वमेव केवलं कर्ताऽसि 

त्वमेव केवलं धर्ताऽसि 

त्वमेव केवलं हर्ताऽसि 

त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि 

त्व साक्षादात्माऽसि नित्यम्।।1।। 

ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि।।2।। 

अव त्व मां। अव वक्तारं। 

अव श्रोतारं। अव दातारं। 

अव धातारं। अवानूचानमव शिष्यं। 

अव पश्चातात। अव पुरस्तात।

अवोत्तरात्तात। अव दक्षिणात्तात्। 

अवचोर्ध्वात्तात्।। अवाधरात्तात्।।

सर्वतो माँ पाहि-पाहि समंतात्।।3।। 

त्वं वाङ्‍मयस्त्वं चिन्मय:। 

त्वमानंदमसयस्त्वं ब्रह्ममय:। 

त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोऽषि। 

त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्माषि। 

त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽषि।।4।। 

सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। 

सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। 

सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। 

सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। 

त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभ:। 

त्वं चत्वारिकाकूपदानि।।5।। 

त्वं गुणत्रयातीत: त्वमवस्थात्रयातीत:। 

त्वं देहत्रयातीत:। त्वं कालत्रयातीत:। 

त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। 

त्वं शक्तित्रयात्मक:। 

त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यं।

त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं 

रूद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं 

वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं 

ब्रह्मभूर्भुव:स्वरोम्।।6।। 

गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरं। 

अनुस्वार: परतर:। अर्धेन्दुलसितं। 

तारेण ऋद्धं। एतत्तव मनुस्वरूपं। 

गकार: पूर्वरूपं। अकारो मध्यमरूपं। 

अनुस्वारश्चान्त्यरूपं। बिन्दुरूत्तररूपं। 

नाद: संधानं। सँ हितासंधि: 

सैषा गणेश विद्या। गणकऋषि:

निचृद्गायत्रीच्छंद:। गणपतिर्देवता। 

ॐ गं गणपतये नम:।।7।। 

एकदंताय विद्‍महे। 

वक्रतुण्डाय धीमहि। 

तन्नो दंती प्रचोदयात।।8।। 

एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम्। 

रदं च वरदं हस्तैर्विभ्राणं मूषकध्वजम्। 

रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्।

रक्तगंधाऽनुलिप्तांगं रक्तपुष्पै: सुपुजितम्।। 

भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। 

आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृ‍ते पुरुषात्परम्।

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर:।।9।। 

नमो व्रातपतये। नमो गणपतये। 

नम: प्रमथपतये। 

नमस्तेऽस्तु लंबोदरायैकदंताय। 

विघ्ननाशिने शिवसुताय।

 श्रीवरदमूर्तये नमो नम:।।10।। 

एतदथर्वशीर्ष योऽधीते। 

स ब्रह्मभूयाय कल्पते। 

स सर्व विघ्नैर्नबाध्यते। 

स सर्वत: सुखमेधते। 

स पञ्चमहापापात्प्रमुच्यते।।11।। 

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। 

प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। 

सायंप्रात: प्रयुंजानोऽपापो भवति। 

सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति। 

धर्मार्थकाममोक्षं च विंदति।।12।। 

इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। 

यो यदि मोहाद्‍दास्यति स पापीयान् भवति। 

सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्।13।। 

अनेन गणपतिमभिषिंचति 

स वाग्मी भवति 

चतुर्थ्यामनश्र्नन जपति 

स विद्यावान भवति। 

इत्यथर्वणवाक्यं। 

ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् 

न बिभेति कदाचनेति।।14।। 

यो दूर्वांकुरैंर्यजति 

स वैश्रवणोपमो भवति। 

यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति 

स मेधावान भवति। 

यो मोदकसहस्रेण यजति 

स वाञ्छित फलमवाप्रोति। 

य: साज्यसमिद्भिर्यजति 

स सर्वं लभते स सर्वं लभते।।15।। 

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा 

सूर्यवर्चस्वी भवति। 

सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासंनिधौ 

वा जप्त्वा सिद्धमंत्रों भवति। 

महाविघ्नात्प्रमुच्यते। 

महादोषात्प्रमुच्यते। 

महापापात् प्रमुच्यते। 

स सर्वविद्भवति से सर्वविद्भवति। 

य एवं वेद इत्युपनिषद्‍।।16।।

Ganpati Atharvashirsha Images

Ganpati Atharvashirsha Pdf

ganpati atharvashirsha pdf download करण्यासाठी खाली दिलेल्या download button वर क्लीक करा.

Download Pdf(download)

Ganpati Atharvashirsha Mp3

ganpati atharvashirsha mp3 download करण्यासाठी खाली दिलेल्या download button वर click करा.

Track – Shree Ganapati Atarvashirsha

Singer – Chorus

Language – Sanskrit

Lyrics – Traditional

Composer – Ajay – Atul

Label – Times Music Spiritual

Download MP3(download)

निष्कर्ष

मंडळी मी तुम्हाला या पोस्ट मध्ये ganpati atharvashirsha marathi, ganpati atharvashirsha lyrics, ganpati atharvashirsha Pdf, ganpati atharvashirsha Mp3 दिले आहे. तुम्हाला ही पोस्ट कशी वाटली हे comment box मध्ये नक्की कळवा. जय हिंद जय महाराष्ट्र.

Leave a Comment

error: Content is protected !!